Základní škola

1.září 2022

Školní poradenské pracoviště

  |   Základní škola


Vedoucí školního poradenského pracoviště:  Mgr. Lucie Matulová

Výchovný poradce :                                                    Mgr. Lucie Matulová

Metodik prevence:                                                      Mgr. Vojtěch Novák

Školní psycholog:                                                        Mgr. Linda Kolenatá

Speciální pedagog:                                                     Mgr.  Tereza Šornová

Kariérní poradce:                                                        Mgr. Helena Patáková


Ředitelka základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole prostřednictvím školního poradenského pracoviště, ve kterém působí výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog a kariérní poradce.

Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností k 1. 9. 2016, která je jedním z prováděcích předpisů ke Školskému zákonu. Činnost ŠPP přispívá zejména k:

 poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

 sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

 prevenci školní neúspěšnosti,

 kariérovému poradenství spojujícímu vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

 podpoře vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

 podpoře vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 

 průběžné a dlouhodobé péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi

 vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

 včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

 předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

 průběžnému vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

 metodické podpoře učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

 spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

 spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

13.února 2022

Omezení provozu Základní školy

  |   Základní škola

Vážení rodiče,

v pondělí 14. 2. 2022 a v úterý 15. 2. 2022 nebude v provozu školní kuchyně. Výuka bude zkrácena - 1. stupeň končí výuku v 11:40, 2. stupeň ve 12:35. Výuka nepovinné angličtiny je beze změny.

Všechny družinové děti mají zajištěné náhradní stravování formou bagety. Školní družina bude mít v tyto dny omezený provoz pouze do 16:00.

Dle platné vyhlášky MŠMT nemůžeme vyhlásit distanční výuku. Omezení provozu kuchyně není důvodem k vyhlášení ředitelského volna. Věříme, že od středy 16. 2. 2022 budeme fungovat v běžném provozu. Velmi děkujeme za pochopení v této nelehké situaci.


Vedení školy

19.března 2023

Charakteriktika přípravné třídy

  |   Základní škola


Pro školní rok 2023 /2024 otevíráme nově přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky na základě vyšetření školského poradenského pracoviště. Do třídy může docházet maximálně 15 dětí. 

Přípravná třída není součástí povinné školní docházky  a je bezplatná. 

Charakteristika:

Přípravná třída je umístěna v prostoru školní družiny v zadní části budovy školy u vchodu na hřiště.  V září 2023 bude připravena pro vzdělávání přípravné třídy - interaktivní tabule, vhodný nábytek, relaxační část a didaktické pomůcky / hračky. Třída může využívat všech prostor v budově školy - tělocvičny, halu, hřiště, komunitní centrum atd. V odpoledních hodinách si mohou děti vybrat z velkého množství kroužků školního klubu. 

V rámci stravování děti budou docházet do školní jídelny, která se nachází v budově školy. Dopolední i odpolední svačiny, včetně pitného režimu, musí mít děti zajištěny z domova.  

Vzdělávání:

Přípravná třída si klade za cíl přistupovat ke každému dítěti  individuálně a touto cestou uplatňovat specifické potřeby dětí. Záměrem vzdělávacího programu pro přípravku je rozvíjení a osvojení dovedností a znalostí v oblastech sociálních dovedností, motoriky, komunikace a pracovní dovednosti. K dokumentaci se používá třídní kniha pro předškolní vzdělávání a třídní výkaz pro 1. stupeň ZŠ.

U každého dítěte je veden záznamový  arch k zaznamenávání osobního pokroku dítěte a jeho rozvoj v jednotlivých oblastech. Součástí archu jsou také zprávy z PPP s IVP. 

Děti nejsou v přípravné třídě klasifikovány a nedostávají vysvědčení,  jsou hodnoceny slovně.

Obsah vzdělávání  se řídí platnými výstupy RVP PV  pro předškolní vzdělávání a je součástí ŠVP školy. Vzdělávání je přizpůsobeno fyziologickým a sociálním  potřebám dítěte. Průběh vzdělávání a obsah učiva je individuálně tvořen dle doporučení školského poradenského pracoviště. Cílem je rozvíjet u dětí samostatnost, schopnost spolupráce, jazykové a rozumové schopnosti, motorickou obratnost a sebedůvěru. Hra je základní jednotkou vzdělávacího procesu a je promítnuta v každodenních činnostech.  

Organizace:

Provoz přípravné třídy je od 7.40 - 11.40 hod.

  6.30 -   7.40        možnost ranní školní družiny

  7.40 -   8.00        příchod do třídy

  8.00 -   9.40       vzdělávání 

  9.40 -  10.00      svačina - vlastní   

10.00 -  11.40       vzdělávání

11.4o  -  17.00      oběd a možnost odpolední školní družiny

Jednotlivé činnosti se budou organizovat dle aktuální situace ve třídě s pravidelnými relaxačními přestávkami. Do vzdělávání  budou zahrnuty pravidelné pohybové aktivity.

Vzdělávání bude probíhat vždy s ohledem na pracovní tempo a potřeb dětí. 

Chod přípravné třídy bude zajišťovat kvalifikovaná třídní učitelka se zkušenostmi v přípravné třídě.  V případě potřeby je možná přítomnost asistenta pedagoga. 

Celkem článků: 16

Ocenění společnosti Scio

Hledáme dárce:
Air hockey , Knihovna , Skleník velký , Vyvýšené záhony , Salátový bar do jídelny.
Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6

Šantrochova 1800/2,
162 00  Praha 6
IČ: 48133779
235 361 223
722 682 206
info@zsverycaslavske.cz
y5v3c4y

Zobrazit kontakty

Harmonogram školního roku
  Schránka důvěry Klub rodičů a přátel ZŠ Věry Čáslavské
Kalendář akcí
Sudý týden Lichý týden

Dnes je 23. března 2023
a svátek má Ivona.

Ocenění žáků

Ocenění žáků
Ocenění

Doučování

Doučování

Šablony

Šablony

Aktivní město

Aktivní město

Šablony

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2019

Věra Čáslavská

Věra Čáslavská (3. května 1942 Praha – 30. srpna 2016 Praha) byla československá sportovní gymnastka, trenérka a sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Po sametové revoluci byla v letech 1990–1996 předsedkyní Československého olympijského výboru a v letech 1995–2001 také členkou Mezinárodního olympijského výboru.

Více o Věře Čáslavské

Podpis Věry Čáslavské

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6
Adresa:Šantrochova 2/1800
IČ:48133779
Ředitelka školy:Mgr. Helena Patáková
E-mail:info@zsverycaslavske.cz
Web:www.zsverycaslavske.cz
Datová schránka:y5v3c4y
Zřizovatel:Městská část Praha 6
REDIZO:600039161
Bankovní účet:3030061 / 0100

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 235 361 223
Mobil:(+420) 722 682 206
Pohotovostní linka:(+420) 235 363 164

E-mailové kontakty

Ředitelka:reditelka@zsverycaslavske.cz
Pověřenec GDPR:poverenec@lawya.cz
Kontaktní e-maily pedagogických pracovníků jsou ve tvaru první písmeno jména.celé příjmení@zsverycaslavske.cz

Příklad pro jméno Jan Novák: j.novak@zsverycaslavske.cz

Mapa

Mapa
Web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.